پاورکارت/POWER CARD

دارندگان پاورکارت می توانند با هدف تامین بلندمدت نیازمندی های رفاهی و مصرفی خود از خدمات پیش خرید و مشارکت در خرید نقدی و اعتباری استفاده نمایند.

 

پیش خرید اعتباری
دارندگان پاورکارت می توانند بدون نیاز به آورده نقدی و با استفاده از اعتبار دریافتی از گروه اقتصادی هادیان؛ اقدام به پیش خرید کالای موردنیاز خود بنمایند.
دراین صورت دارندگان پاورکارت می توانند با انتخاب مبلغ تسهیلات اعتباری و تعیین مدت زمان باز پرداخت آن در دوره ها ی سه ماهه تا سقف سه سال؛ از مزایای استفاده از پاورکارت شامل دریافت اعتبار افزوده خرید کالا یا همان سود به میزان سالانه ۲۰% درطول مدت بازپرداخت اقساط و به صورت ماهانه و همچنین دریافت مجدد تسهیلات اعتباری معادل تسهیلات اعتباری دریافت شده در مرحله اول و با اقساط بلندمدت یکساله تا سه ساله بهره مند گردند.

*ویژگی های طرح
افرادی که توانایی خرید یکباره و نقدی کالای موردنیاز خودرا ندارند؛ می توانند با پس انداز اندک و ماهیانه، ضمن دریافت اعتبار افزوده یا همان سود، پس از پایان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری پیش خرید؛ ضمن خرید کالای موردنیاز خود و دریافت آن، مجددا تسهیلات اعتباری خرید معادل مبلغ تسهیلات اعتباری پیش خرید دریافت نموده و در همان لحظه کالای خود را دریافت نمایند و سپس نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری جدید اقدام نمایند.
لازم به ذکر است که پس از پایان پرداخت اقساط تسهیلات اعتباری پیش خرید؛ همان طور که اشاره شد، کل مبلغ پیش خرید کالا به همراه کل مبلغ تسهیلات اعتباری خرید به طور کامل به حساب دارنده پاورکارت واریز شده و امکان خرید از طریق پاورکارت وجود خواهد داشت.

 

*تسهیلات اعتباری پیش خرید
تسهیلات اعتباری پیش خرید، تسهیلاتی است که دارنده پاورکارت در مرحله نخست برای پیش خرید دریافت می نماید. البته لازم به ذکراست مبلغ تسهیلات اعتباری پیش خرید به صورت نقدی به دارنده پاورکارت پرداخت نمی گردد؛ بلکه مبلغ تسهیلات اعتباری به عنوان جایگزین آورده نقدی دارنده پاورکارت در پاورکارت وی با هدف سرمایه گذاری در پیش خرید کالا و همچنین دریافت امتیازات پیش خرید نقدی توسط دارنده پاورکارت؛ مسدود می گردد.
سپس دارنده پاورکارت اقدام به بازپرداخت اقساط آن بنا برانتخاب خود در دوره های سه ماهه تا سقف سه سال می نموده و اعتبارافزوده یا همان سود پیش خرید وی به صورت ماهیانه به پاورکارت وی واریز می گردد و امکان برداشت نقدی و یا خرید از کلیه فروشگاه ها را خواهد داشت.

 

تسهیلات اعتباری خرید
تسهیلات اعتباری خرید، تسهیلاتی است معادل تسهیلات اعتباری پیش خرید که پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری پیش خرید به دارنده پاور کارت تعلق می گیرد و مدت زمان بازپرداخت اقساط آن از یکسال تا سه سال بر اساس ۲ برابر مدت زمان بازپرداخت اقساط تسهیلات اعتباری پیش خرید محاسبه می گردد.

 


Holders of PowerCard can use pre-purchase and cash purchase services to provide their long-term welfare and consuming needs

Pre-Purchase Credit
Holders of PowerCard can make cash without having to bring in cash and use the credit received from the Hadian Economic Group; they are going to buy the item they need
In this case, the PowerCard holders can choose the amount of credit facilities and determine their repayment period in the three-month period up to three years; the benefits of using PowerCard include receiving an additional purchase of goods or the same profit at an annual rate of 20% over the term Repayment of installments on a monthly basis as well as repayment of credit facilities equivalent to the credit facilities received in the first phase and with long-term installments up to one year up to three years

Layout features
People who can not buy one-time and cash goods are not allowed; they can save money on a small and monthly basis, while receiving additional credit, or the same profit, after the completion of repayment of installments of the pre-paid credit facility; while purchasing the item and receiving it, again the facility Purchase credit is equivalent to the amount of prepayment credit facility and receive at that moment their goods and then apply for repayment of installments of new credit facilities
It should be noted that after the completion of payment of installments, the prepaid credit facility; as indicated, the total prepayment plus the total amount of credit facility purchases will be fully paid to the PowerCard account and may be purchased through PowerCard had

Prepay Credit Facility
Prepaid Credit Facility is a facility that the PowerCard receives in the first place for pre-purchase. Of course, it should be noted that the amount of credit facilities is not paid in cash to the holder of PowerCard, but the amount of credit facilities as an alternative brought the cash of the PowerCard holder in his PowerCard with the aim of investing in the pre-purchase of the goods, as well as receiving pre-cash premiums by the holder Powercard; blocked.
Then, the PowerCard will pay back its installments in its three-month period, up to three years, and add up to its pre-paid profits to its PowerCard monthly, allowing cash withdrawals or purchases from all stores. Will have

Purchase Credit Facility
Purchase Credit Facility is a facility equivalent to a Pre-Purchase Credit Facility that, upon the end of the repayment period of the Prepayment Credit Facility, is assigned to the Power Card holder, and the repayment period of its installment is from one year to three years based on twice the repayment term of the credit facility facility Prepayment is calculated

  نظرات