گریت کارت/GREAT CARD

گروه اقتصادی هادیان با هدف تامین نیازهای اساسی و توسعه رفاه اقتصادی برای خانواده دارندگان کارت های اعتباری هادیان؛ اقدام به ارائه گریت کارت اعتباری به صورت قرض الحسنه و صرفا با کارمزد سالیانه ۲% با اقساط بلند مدت و تا سقف پنج سال می نماید.
بدین منظور دارندگان مگاکارت اعتباری هادیان می توانند از طریق مگاکارت، اقدام به خرید نقدی کالای مورد نیاز خود نموده و معادل ۷۰% مبلغ خرید نقدی خود را از طریق گریت کارت اعتباری به صورت اقساطی و قرض الحسنه دریافت نمایند.
بنابراین دارندگان مگاکارت می توانند معادل ۷۰% خریدهای نقدی خود را، گریت کارت اعتباری با اقساط بلند مدت تا سقف پنج سال (بر اساس انتخاب دارنده گریت کارت) وهمچنین قرض الحسنه و صرفا با کارمزد سالیانه ۲% دریافت نمایند.

 

*شرایط استفاده از گریت کارت
میزان اعتبار گریت کارت بر اساس خرید نقدی نخست تعیین خواهد شد و معادل ۷۰%خرید نقدی نخست از طریق مگاکارت خواهد بود.

امتیازات استفاده از گریت کارت:
۱- امکان بهره مندی از تسهیلات اعتباری معادل ۷۰% مبلغ خرید نقدی
۲- امکان بهره مندی از روند اداری آسان و سهولت و سرعت در تامین تضامین مورد نیاز
۳- اعتبار قابل استفاده در گریت کارت به صورت قرض الحسنه بوده و صرفا دارای کارمزد ۲% خواهد بود.
۴- بازپرداخت اقساط گریت کارت به صورت بلند مدت و تا سقف پنج سال ( ۶۰ ماه) امکان پذیر می باشد.

 

*مراحل استفاده از گریت کارت
۱- دارنده مگاکارت می تواند از طریق مگاکارت اقدام به خرید نقدی تا سقف ۵۰ میلیون تومان بنماید.
۲- سپس دارنده مگاکارت می تواند تا سقف ۷۰% از خرید نخست از طریق مگاکارت را ( براساس انتخاب دارنده مگاکارت ) به صورت اقساطی و بلند مدت و همچنین قرض الحسنه از طریق دریافت گریت کارت و استفاده از آن مجددا خرید نماید.
۳- دارنده گریت کارت می تواند بر اساس تمایل و انتخاب خود نسبت به تعیین مدت زمان بازپرداخت اقساط گریت کارت از یک سال تا پنج سال اقدام نماید.

 


The Hadian Economic Group, with the aim of providing basic needs and developing economic welfare for the family of holders of Haydian credit cards, is offering a Great Card payment in the form of a loan with a 2% annual salary with long installments and up to five years
To this end, holders of the Mega Credit Card Hadian can make a cash purchase of their goods through Mega Credit Card and receive 70% of their cash purchase through Great card payments in installments and loans
Therefore, holders of Mega Credit Cards can receive up to 70% of their cash purchases, receive a Great card with a long-term installment up to five years (based on the selection of the cardholder’s Great card), as well as the loan, with only 2% of the annual fee

Terms of Use of Great Card 
The amount of Great card will be determined on the basis of the first cash purchase and will equal 70% of the first cash purchase through Megacard

Scores for using a Great card 
 Possibility to take advantage of credit facilities equal to 70% of cash purchase
 Possibility to benefit from easy administrative process and ease and speed in providing the required guarantee
 The credit applicable to Great card is in the form of a loan and will only be 2%
 Repayment of a Great card payment is long-term and up to five years (60 months)

 Steps to using a Great card 
 Mega card holder can buy cash up to 50 million USD through Mega card
The Mega card holder can then redeem and redeem a maximum of 70% of the first purchase through Mega card (based on the choice of the Mega card holder) in installments and on a long-term basis, as well as by borrowing from the card
 A Great card holders can choose between one year and five years based on their willingness and choice to determine the repayment term of a Great card

  نظرات