همکاری با گروه اقتصادی هادیان و دریافت امتیاز نمایندگی

 

گروه اقتصادی هادیان با هدف برون سپاری جذب بازار هدف و تامین خدمات استفاده برای مشتریان و دارندگان کارت های اعتباری آرام، اقدام به تاسیس نمایندگی در سه سطح استانی، شهرستانی و بین المللی می نماید.

با توجه به ارائه کارت اعتباری بین المللی و امکان استفاده از خدمات آن در کشورهای دیگر به خصوص همسایگان و کشورهای منطقه ای، نمایندگی گروه در کشورهای دیگر با لحاظ شرایط اختصاصی آن نیز تاسیس می گردد.

از این رو شرایط اختصاصی در دو پارت داخلی و بین المللی ارائه می گردد:

 

 

شرایط اختصاص امتیاز نمایندگی داخلی:

۱-تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران

۲- دارای اعتقاد به یکی از ادیان رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران( بهائیت دین محسوب نمی گردد)

۳- دارای حسن شهرت و اشتهار محلی به صدق و پاکدستی

۴- برخورداری از تمکن مالی و تامین شرایط مالی تاسیس نمایندگی ( بررسی توسط گروه انجام می گیرد)

۵- توانمندی اجتماعی و موقعیت ارتباطات مردمی و توانمندی شخصیتی و استعدادی به منظور برقراری ارتباطات نهادی و سازمانی و بازاری

۶- عدم سوء سابقه کیفری و حقوقی

۷- تامین تضامین لازمه و اعتبارات مرتبط

۸- پرداخت هزینه های مرتبط با دریافت امتیاز نمایندگی و جواز تاسیس نمایندگی

۹- هزینه دریافت امتیاز نمایدگی معادل ۲۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای یک میلیون نفر جمعیت ساکن منطقه ای می باشد که می بایست در ابتدا نقدا توسط متقاضی پرداخت گردد.

۱۰- پنج برابر رقم فوق چک تضمین حسن اجرای کار توسط متقاضی تامین می گردد.

۱۱- تعهدات اخلاقی و مالی مرتبط با نماینده از متقاضی اخذ می گردد.

 

 

شرایط اختصاص امتیاز نمایندگی بین المللی:

۱- تابعیت نظام مقدس جمهوری اسلامی  و یا کشور مورد تقاضا برای اخذ نمایندگی 

۲- دارای اعتقاد به یکی از ادیان رسمی و قانونی در جمهوری اسلامی ایران و یا کشور مورد تقاضا برای اخذ نمایندگی( بهائیت دین محسوب نمی گردد اگر چه در کشور هدف قانونی محسوب گردد)

۳- دارای حسن شهرت و اشتهار محلی به صدق و پاکدستی چه در ایران و چه در کشور مورد تقاضا برای اخذ نمایندگی

۴- برخورداری از تمکن مالی و تامین شرایط مالی تاسیس نمایندگی در کشور مورد تقاضا برای اخذ نمایندگی ( بررسی توسط گروه انجام می گیرد)

۵- توانمندی اجتماعی و موقعیت ارتباطات مردمی و توانمندی شخصیتی و استعدادی به منظور برقراری ارتباطات نهادی و سازمانی و بازاری

۶- عدم سوء سابقه کیفری و حقوقی چه در ایران و چه در کشور مورد تقاضا برای اخذ نمایندگی

۷- تامین تضامین لازمه و اعتبارات مرتبط ریالی و ارزی

۸- پرداخت هزینه های مرتبط با دریافت امتیاز نمایندگی و جواز تاسیس نمایندگی به صورت ریالی و ارزی

۹- هزینه دریافت امتیاز نمایدگی معادل ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال برای یک میلیون نفر جمعیت ساکن در کشور مورد تقاضا برای اخذ نمایندگی و ۱۵ هزار دلار برای کشورهای منطقه ای و ۲۵ هزار دلار برای کشورهای خارج از منطقه خاورمیانه می باشد که می بایست در ابتدا نقدا توسط متقاضی پرداخت گردد.

۱۰- پنج برابر رقم فوق چک تضمین حسن اجرای کار توسط متقاضی تامین می گردد.

۱۱- تعهدات اخلاقی و مالی مرتبط با نماینده از متقاضی اخذ می گردد.

 

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با دفترمرکزی موسسه تماس حاصل نموده و یا اطلاعات و درخواست خود را به جیمیل دفتر مرکزی ارسال نمائید. همچنین می توانید در قسمت تماس با ما پیام خود را برای ما ارسال نمائید. 

 


 

Due to the provision of international credit card and the possibility to use its services in other countries, especially its neighbors and regional countries, the group’s representation in other countries is also established in terms of its specific circumstances

Hence, the proprietary conditions are presented in two parts: domestic and international

Terms of allocation of internal agency rating

 Nationality of the Holy System of the Islamic Republic of Iran

 Belief in one of the official religious and legal religions in the Islamic Republic of Iran (Baha’i faith is not considered)

 Has a good reputation and a local affair with truth and cleanliness

 Having a financial enlistment and meeting the financial conditions of the establishment of the agency (reviewed by the group)

Social Capacity and the Situation of People’s Communication and Personality and Talent Ability to Establish Organizational, Organizational and Market Communication

 No criminal and legal misconduct

 Provision of necessary guarantees and related credits

 Payment of the costs associated with obtaining the reputation of the agency and the license of the establishment of the agency

 The cost of obtaining the privilege is 250,000,000 Rials for one million inhabitants of the region, which should be paid initially by the applicant.

 Five times the above figure, the guarantee of good execution of the work is provided by the applicant.

 The moral and financial obligations associated with the representative of the applicant are obtained

Terms of accreditation for International Delegation Points

 The citizenship of the Holy system of the Islamic Republic or the country requested for representation

 Belief in one of the official religious and legal religions in the Islamic Republic of Iran or the requested country for representation (Baha’i faith is not considered a religion, although it is considered legitimate in the country)

Having a good reputation and a true source of honesty and honesty both in Iran and in the country requested for representation

To obtain financial compensation and financial conditions for the establishment of a representative office in the requested country (to be reviewed by the group)

Social Capacity and the Situation of People’s Communication and Personality and Talent Ability to Establish Organizational, Organizational and Market Communication

 Lack of criminal and legal misconduct in both Iran and the country requested for representation

 Provision of necessary guarantees and related rial and foreign currency credits

Payment of fees related to obtaining the rating of the agent and the license for the establishment of the agency in the form of a rill and currency

 The cost of obtaining the title is equal to Rls. 150,000,000 for one million inhabitants in the country requested to be represented, and $ 15,000 for regional countries and $ 25,000 for countries outside the Middle East, which should first be paid by the applicant To pay

 Five times the above figure, the guarantee of good execution of the work is provided by the applicant

 The moral and financial obligations associated with the representative of the applicant are obtained

Contact the headquarters of the institution for more information or send your information and application to the head office’s Gmail. You can also send us your message in the contact section